0
Košík je prázdný
0

  Obchodní podmínky

  24.05.2024

  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží NEPODNIKATELŮM

  Maloobchodní prodej v tuto chvíli není možný a to ani v provozovnách firmy, ani na e-shopu. Kdy a jestli umožníme prodej koncovému zákazníkovi rozhodneme v dalších měsících.

  Veškeré objednávky fyzickou osobou přepokládají, že jedná o dodání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

   

  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží PODNIKATELŮM

  společnost M T L Cable spol. s r. o., se sídlem Tuřanka 1224/111b,, 627 00, Brno - Slatina, IČ: 25314491, DIČ: CZ25314491, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 24746, (dále jen „společnost“ nebo „prodávající“),

   

  1. Úvodní ustanovení

   1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě těchto VOP při uzavíraní rámcových kupních smluv a kupních smluv mezi společností M T L Cable spol. s r. o., jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a druhou osobou jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“) prostřednictvím prodejní sítě prodávajícího na území České republiky. Prodej zboží je prodávajícím provozován na základě zápisu v obchodním rejstříku, když další údaje jsou uvedeny na internetové adrese www.mtlcable.cz.

   2. Tyto VOP se vztahují na smlouvy uzavírané mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, kdy kupující je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupující s těmito VOP vyjadřuje souhlas dnem uzavření kupní smlouvy nebo rámcové kupní smlouvy s prodávajícím.

   3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě a/nebo v rámcové kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě a/nebo v rámcové kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

   4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a/nebo rámcové kupní smlouvy a jsou závazné pro smluvní strany dnem uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze dle těchto VOP uzavřít v českém jazyce a na dodávky zboží na území České republiky.

  2. Uzavírání kupních smluv

   1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího je objednávka zboží jím vystavená a doručená prodávajícímu. Za kupní smlouvu se považuje každý nákup zboží realizovaný mezi kupujícím a prodávajícím podle těchto VOP. Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že kupní smlouva mezi smluvními stranami je uzavřena pouze dle podmínek čl. II., zejména pak v odst. 2.5.

   2. Kupní smlouvy se uzavírají písemně mezi smluvními stranami na straně prodávajícího pouze na adresách uvedených na https://www.mtlcable.cz/kontakty_d14060.html nebo elektronicky na elektronických adresách uvedených na https://www.mtlcable.cz/kontakty_d14060.html a na straně kupujícího na adrese uvedené v objednávce. Objednávky zaslané na jiné adresy nejsou návrhem na uzavření smlouvy.

   3. Návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy (dále též „objednávka“) musí:

    1. obsahovat přesné označení kupujícího včetně IČO a DIČ,

    2. být zaslán na adresu a/nebo elektronickou adresu uvedenou v odst. 2.2. VOP,

    3. obsahovat buď druh, množství zboží a cenu zboží nebo odkaz na číslo cenové nabídky prodávajícího,

    4. obsahovat požadovanou lhůtu dodání zboží,

    5. vymezovat způsob přepravy zboží,

    6. vymezovat místo, do něhož má být zboží přepraveno – dodáno.

   4. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí přijetí objednávky v tzv "Rekapitulaci objednávky", a to písemně nebo elektronicky na adresu pošty kupujícího uvedenou v objednávce nebo uživatelském účtu. Od dne přijetí objednávky prodávajícím je kupující svou objednávkou vázán a není oprávněn od ní jednostranně odstoupit či ji měnit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupní smlouva bude uzavřena ve znění objednávky, jestliže prodávající (elektronicky či písemně) nesdělí kupujícímu do pěti pracovních dnů ode dne, v němž mu byla doručena, a to na adresu kupujícího uvedenou v objednávce či uživatelském účtu, že návrh na uzavření kupní smlouvy nepřijímá.

   5. Přijetí objednávky ze strany prodávajícího s dodatkem či odchylkou, která podstatně mění podmínky objednávky je novým návrhem (dále jen „protinávrh“) na uzavření smlouvy. Smlouva není uzavřena, pokud protinávrh prodávajícího není potvrzen kupujícím do pěti pracovních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.

   6. Smluvně dojednanou dodávku zboží není kupující oprávněn jednostranně měnit nebo ji zrušit, tedy kupující je povinen zboží odebrat a zaplatit dle těchto VOP.

   7. Uzavření smlouvy mezi smluvními stranami ani jakékoliv jiné právní jednání ze strany kupujícího či prodávajícího neznamená akceptaci obchodních či obdobných podmínek kupujícího.

   8. Kupní smlouva je splněna dnem převzetí zboží kupujícím, když za tento den se považuje i den ve kterém kupující odmítl převzít řádně a včas dodané zboží.

  3. Zláštní ustanovení o nakupování prostřednictvím e-shopu, Uživatelský účet a Uzavření kupní smlouvy

   1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.mtlcable.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

   2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

   3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

   4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

   5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

   6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

   7. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen na toto zboží uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

   8. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží bez nákladů na dopravu, bez DPH a vratných obalů. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků pouze tehdy, je-li zboží dodáváno na území ČR. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. U zboží, u něhož není uvedena cena, je nutné, aby se kupující na cenu před vyplněním objednávky informoval u prodávajícího a dle této informace pak cena bude do objednávky doplněna.

   9. U zboží dodávaného mimo území ČR kupní smlouva nabývá účinnosti dnem připsání celé kupní ceny objednaného zboží na účet prodávajícího, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě.

   10. Webové rozhraní obchodu obsahuje také závazné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o těchto nákladech uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro zboží dodávané na území jiného státu platí samostatné informace (na vyžádání) o těchto nákladech na balení a dopravu.

   11. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

    1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

    2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, místu odběru nebo dodací adrese,

    3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

   12. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

   13. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou přijetí objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Od dne přijetí objednávky prodávajícím je kupující svou objednávkou vázán a není oprávněn od ní jednostranně odstoupit nebo ji měnit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupní smlouva je uzavřena ve znění objednávky, jestliže prodávající (elektronicky či písemně) nesdělí kupujícímu do pěti pracovních dnů ode dne, v němž mu byla doručena, a to na adresu či elektronickou adresu kupujícího, že návrh na uzavření kupní smlouvy nepřijímá.

   14. Přijetí objednávky ze strany prodávajícího s dodatkem či odchylkou, která podstatně mění podmínky objednávky je novým návrhem (dále jen „protinávrh“) na uzavření smlouvy. Smlouva není uzavřena, pokud protinávrh prodávajícího není potvrzen kupujícím do pěti pracovních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.

   15. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

   16. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

   17. Smluvně dojednanou dodávku zboží není kupující oprávněn jednostranně měnit nebo ji zrušit, tedy kupující je povinen zboží odebrat a zaplatit dle těchto VOP.

   18. Uzavření smlouvy mezi smluvními stranami ani jakékoliv jiné právní jednání ze strany kupujícího či prodávajícího neznamená akceptaci obchodních či obdobných podmínek kupujícího.

   19. Kupní smlouva je splněna dnem převzetí zboží kupujícím, když za tento den se považuje i den ve kterém kupující odmítl převzít řádně a včas dodané zboží.

   20. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli s okamžitou účinností zrušit kupujícímu přístupové jméno a heslo určené k nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu a mobilní aplikace.

   21. I na smlouvy uzavřené dle tohoto čl. III se vztahují dále (níže) uvedená ustanovení těchto VOP.

  4. Přechod vlastnictví, kupní cena a její splatnost

   1. Nebude-li smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, budou v kupní ceně zboží zahrnuty všechny náklady prodávajícího související s předáním zboží kupujícímu ve stavu nemajícím vady, zejména pak materiálové náklady, náklady na balení zboží, náklady na kontrolu zboží atd. V kupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, doprava ani vratné obaly, které budou případně uvedeny na daňovém dokladu zvlášť.

   2. Kupní cena uvedená v objednávce či jejím potvrzení není cenou pevnou či konečnou, když prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit cenu zboží z důvodu úpravy ceny provedené výrobcem nebo dodavatelem prodávajícího, nebo změnou cen materiálových nákladů (odst. 3.1.). Změna ceny dle tohoto odstavce není považována za porušení smluvních povinností.

   3. Částky odpovídající kupním cenám zboží bude prodávající kupujícímu fakturovat, a to i v elektronické podobě. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále označen i jako „faktura“) nejdříve dnem, kdy kupující zboží převzal nebo zboží bylo předáno k přepravě. Kupní cena může být uhrazena v hotovosti nebo převodem na účet se splatností uvedenou na faktuře – daňovém dokladu. V případě pochybností se má za to, že faktura byla kupujícímu doručena třetího dne ode dne od jejího odeslání na adresu a/nebo na elektronickou adresu uvedenou v objednávce, ode dne předání k poštovní přepravě/ode dne odeslání e- mailem. Kupující se zároveň zavazuje provádět platby ve lhůtě splatnosti uvedené v příslušné faktuře.

   4. Za den provedení úhrady kupní ceny zboží nebo jeho části se považuje den, kdy příslušná částka byla:

    1. připsána ve prospěch účtu prodávajícího, nebo

    2. uhrazena v hotovosti k rukám zmocněné osoby.

   5. Vlastnické právo ke zboží dodanému kupujícímu na základě kupních smluv uzavřených podle těchto VOP přechází na kupujícího dnem převzetí zboží.

   6. Neuhradí-li kupující kupní cenu zboží nebo její část ve lhůtě uvedené ve faktuře, je prodávající oprávněn odmítnout kupujícímu dodat jakékoliv další zboží dle již uzavřené kupní smlouvy či smluv kupních již uzavřených, popř. odstoupit od takové kupní smlouvy bez ohledu na to, zda s jejich plněním již bylo či nebylo započato. V tomto případě kupující nemá nárok na žádné sankce ani náhradu škody.

   7. Kterákoliv smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně skutečnost, že se stala nespolehlivým plátcem DPH nebo že její bankovní účet užívaný pro platby přestal být zveřejňován správcem daně.

   8. Prodávající je oprávněn započítávat jakékoliv své pohledávky za kupujícím, a to i pohledávky dosud nesplatné vůči splatným i nesplatným pohledávkám kupujícího, což platí i v případě, že pohledávky kupujícího jsou nejisté nebo neurčité. Kupující je oprávněn svou pohledávku za prodávajícím započítávat pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

   9. Kupující je oprávněn jakékoliv své pohledávky vyplývající z kupní smlouvy dle těchto VOP postoupit nebo dát do zástavy pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího.

  5. Termín plnění a dodací podmínky

   1. Prodávající je oprávněn zboží dodat kupujícímu před dohodnutým termínem plnění, je však povinen o takto dřívějším termínu informovat kupujícího. Prodávající je oprávněn předmět plnění plnit dílčími dodávkami s tím, že sjednaná cena zůstává nedotčena, když každá dílčí dodávka může být pokládána za samostatný obchod.

   2. Termín plnění - dodání zboží uvedený v objednávce či jejím potvrzení má pouze informativní funkci, není přesným termínem plnění dodávky zboží. Prodávající může tento termín jednostranně prodloužit z důvodu prodlení výrobce zboží nebo dodavatele prodávajícího s jeho dodávkou, nebo z důvodu existence vyšší moci. Prodloužení termínu plnění dle tohoto odstavce není považováno za porušení smluvní povinnosti.

   3. Kupující je povinen zboží převzít i tehdy, vykazuje-li vady a nedostatky, které nebrání řádnému užívání zboží k účelu, ke kterému byly určeny.

   4. Dodání zboží kupujícímu se uskutečňuje:

    1. vlastním odvozem zboží kupujícím z místa označeného prodávajícím; nebo

    2. vlastní dopravou prodávajícího nebo dopravcem sjednaným prodávajícím do místa sídla kupujícího nebo na místo na území ČR uvedené v objednávce.

   5. Odpovědnost za škody na přepravovaném zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání kupujícímu nebo prvnímu dopravci.

   6. Prodávající se zavazuje dodávané zboží zabalit a zajistit tak, aby během přepravy nedošlo vlivem vadného balení či zajištění k jeho poškození.

   7. Je-li přeprava zboží uskutečněna přepravcem, je kupující povinen zboží při převzetí prohlédnout ve smyslu jejího poškození či poškození obalu zásilky a následně jednat ve smyslu ustan. §§ 2555 a násl. občanského zákoníku.

   8. Převzít dodávané zboží za kupujícího jsou oprávněny tyto osoby:

    1. osoba, na jejíž jméno je vystavena partnerská (zákaznická) karta vystavená prodávajícím pro kupujícího, když za aktuálnost držitelů partnerských karet odpovídá kupující,

    2. osoba, která se prokáže objednávkou a je uvedena kupujícím na objednávce jako osoba oprávněná k převzetí zboží a která předloží k nahlédnutí občanský průkaz,

    3. statutární orgán kupujícího nebo zaměstnanec kupujícího oprávněný dle ustan. § 166 občanského zákoníku a po předložení (k nahlédnutí) občanského průkazu a objednávky,

   9. Neprokáže-li se osoba přebírající za kupujícího zboží některým ze způsobů uvedených v článku IV. odst. 4.8. a nesplní-li povinnosti uvedené v odst. 4.10. těchto VOP, pak zboží kupujícímu nemusí být předáno a má se za to, že prodávající plnil řádně a včas, kupující zboží odmítl převzít s důsledky uvedenými v těchto VOP, když současně tímto dnem přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

   10. Osoba přebírající zboží, je za splnění povinností uvedených v článku IV. odst. 4.8. VOP, povinna dále uvést na dodacím listu čitelně své jméno, příjmení, datum narození a bydliště a připojit svůj podpis.

   11. Odmítnutí kupujícím převzetí řádně dodané zboží má za následek skutečnost, že smlouva je řádně splněna, předmět smlouvy byl řádně a včas dodán, a to se všemi důsledky s tím spojenými, tj. zejména přechod nebezpečí škody na zboží na kupujícího, povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu dle uzavřené smlouvy a dle těchto VOP, začátek běhu dob a lhůt atd.

   12. Kupující není oprávněn řádně a smluvně objednané zboží odmítnout ani vrátit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

   13. Je-li zboží prodávajícím dodáváno kujícímu v/na vratných obalech, je kupující oprávněn tyto obaly prodávajícímu vrátit, když pro nakládání s těmito obaly platí odst. 4.14. až 4.19. těchto VOP.

   14. Všechny níže uvedené obaly jsou pro účely těchto VOP dále uváděny jako „Nevratné obaly“, které není prodávající povinen převzít a pokud je prodávající umístí ve svých skladovacích prostorách i přes zjištěné skutečnosti uvedené pod písm. a) až c), pak tyto Nevratné obaly pouze krátkodobě uskladní, a to maximálně na dobu 7 dnů ode dne jejich převzetí. Vratné obaly, které nesplňují podmínky pro zpětný nákup, a jsou uváděny jako Nevratné obaly, jsou zejména:

    1. obal je zákazníkem vrácen po nejzazším termínu uvedeném v ceníku prodávajícího (který je k nahlédnutí na webových stránkách prodávajícího),

    2. obal je poškozený,

    3. obal nebyl dodán prodávajícím,

   15. V sedmi denní lhůtě uvedené v odst. 4.14. je kupující povinen tyto Nevratné obaly odvézt na své náklady.

   16. Neodveze-li kupující Nevratné obaly v sedmi denní lhůtě, je prodávající oprávněn tyto Nevratné obaly zlikvidovat.

   17. Kupující, v případě uvedeném v odstavci 4.16. nemá nárok na úhradu ceny ani části ceny Nevratných obalů a může být po něm požadována náhrada nákladů za skladné a/nebo za likvidaci.

   18. Cena a termíny pro vrácení vratných obalů neuvedených v ceníku uvedeném výše jsou na vyžádání u prodávajícího.

   19. Prodávajícímu nevznikají žádné povinnosti či odpovědnost z obalů nakoupených kupujícím u jiných dodavatelů než u prodávajícího.

  6. Odpovědnost za vady zboží, reklamace a náhrada škody

   1. Prodávající poskytuje na zboží dodané kupujícímu na základě těchto VOP záruku za jakost po dobu 24-ti měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, nebude-li v průvodních či jiných dokladech dodaných prodávajícím, tj. např. v dodacím listu či faktuře uvedena záruční doba jiná, když v těchto dokladech může být uveden i jiný způsob provedení reklamace resp. vytknutí vad zboží než je uveden v těchto VOP, a to z důvodu charakteru či způsobu použití příslušného zboží, nebo podmínek pro reklamaci/vytknutí vad zboží stanovených výrobcem zboží.

   2. Záruka se nevztahuje na:

    1. opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním zboží,

    2. poškození zboží v důsledku jeho použití v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití, s provozními podmínkami nebo pokyny montážního návodu a obecně známými a obvyklými způsoby používání,

    3. poškození zboží způsobeným jeho znečištěním, nehodou nebo zásahem vyšší moci (např. nedodržením intervalů údržby, které byly stanoveny),

    4. mechanické poškození zboží,

    5. poškození způsobené použitím pro daný účel nevhodného zboží,

    6. vady a poškození způsobené neodborným zásahem do zboží.

   3. Za zjevné vady zboží dodaného kupujícímu na základě těchto VOP se považují vady způsobené vadným balením nebo vadným zajištěním zboží při jeho přepravě, za které odpovídá prodávající, a dále vady množství, sortimentu, kompletnosti a nesprávného označení zboží. Nároky kupujícího z titulu odpovědnosti prodávajícího za zjevné vady zboží zaniknou, nebude-li písemná reklamace zjevné vady zboží doručena prodávajícímu do deseti dnů ode dne, kdy zboží bylo kupujícím převzato.

   4. Nároky kupujícího z titulu odpovědnosti za vady zboží způsobené vadným balením nebo vadným zajištěním zboží při jeho přepravě, za které odpovídá prodávající, zaniknou, nebude-li písemná reklamace doložena zápisem, který kupující sepíše s přepravcem zboží; zápis musí obsahovat popis škod a vymezovat jejich rozsah. Zápis je kupující povinen doplnit o důkazní materiál (např. fotodokumentaci) prokazující stav poškozeného zboží a obalů, v nichž bylo zboží přepravováno.

   5. Za vady zboží dodaného kupujícímu na základě těchto VOP se považují materiálové vady zboží, vady jeho funkčnosti a dále výrobní a konstrukční vady zboží ke dni předání zboží kupujícímu.

   6. Práva z odpovědnosti za vady zboží je kupující oprávněn uplatnit pouze tehdy, pokud zboží je užíváno v souladu s technickými předpisy, technickými normami či obvyklému způsobu užívání.

   7. Reklamaci/vytknutí vad zboží je kupující povinen provést v písemné formě s uvedením důvodu reklamace, jak se vada projevuje, jaké právo zvolil dle ustan. § 2106 zák. č. 89/2016 Sb., číslo faktury prodávajícího, v níž je reklamované zboží uvedeno, kopii dodacího listu, fotodokumentaci vadného zboží, sériové číslo zboží (má-li jej), datum instalace (bylo-li instalováno), typ zboží (např. střídače, baterie) a označit osobu, která je za kupujícího pověřena k jednání s prodávajícím ve věci reklamace. Bez uvedené formy, skutečností a dokladů vyjmenovaných v předchozí větě není reklamace/vytknutí vad provedeno řádně a včas.

   8. Kupující je povinen doručit vadné zboží ve stavu, v jakém je od prodávajícího převzal, na adresu místa expedice zboží nebo na jiné místo předem dohodnuté.

   9. Kupující je v případě uplatnění práva ze záruky povinen prodávajícímu prokázat, že zboží bylo skladováno, instalováno, používáno a udržováno správně a v souladu s provozními a montážními podmínkami a návodem stanovenými výrobcem zboží.

   10. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré účelně vynaložené náklady, které prodávající vynaložil v souvislosti s reklamací skryté vady zboží, jež byla kupujícím uplatněna neoprávněně nebo kterou prodávající neuznal.

   11. Podle charakteru reklamované vady a zboží je prodávající oprávněn zmocnit výrobce či dovozce reklamovaného zboží k tomu, aby za něj jednal ve věci reklamace takového zboží.

   12. Prodávající odpovídá za případné škody vzniklé kupujícímu v důsledku vadného plnění maximálně do výše kupní ceny vadného plnění s tím, že na náhradu škody se započítávají smluvní pokuty.

   13. Pro záruku za jakost se přiměřeně použijí výše uvedená ustanovení těchto VOP upravující odpovědnost za vady.

   14. Ustanovení uvedená v čl. 5 těchto VOP se použijí pouze přiměřeně na zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  7. Smluvní pokuty za porušení povinností a náhrada újmy

   1. Smluvní pokuty za porušení povinností uvedených v těchto prodejních podmínkách:

    1. za prodlení kupujícího se zaplacením fakturované ceny zboží je kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý započatý den prodlení,

    2. za prodlení kupujícího převzít řádně a včas dodané zboží je kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nepřevzatého zboží za každý započatý den prodlení.

   2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

   3. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost kupujícího zboží převzít a právo prodávajícího na úhradu dohodnuté kupní ceny v plné výši.

   4. Celkový rozsah povinnosti prodávajícího nahradit kupujícímu újmu na jmění (škodu), která kupujícímu v souvislosti s plněním kupní smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen do výše smluvní ceny reklamovaného kusu zboží, které bylo dodáno dle uzavřené kupní smlouvy (bez DPH), a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Nahrazuje se pouze skutečná škoda, ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují. Škoda se nahrazuje přednostně v penězích.

   5. Případné smluvní pokuty či jiné sankce hrazené prodávajícím kupujícímu se započítávají na náhradu škody v plné výši. Výše sjednané omezení se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo na náhradu škody způsobené člověku na jeho přirozených právech.

   6. Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody trvá jeden rok. To platí i pro právo na náhradu škody způsobené vadou zboží.

   7. Zanikla-li povinnost prodávajícího dodat zboží pro nemožnost takového plnění, je prodávající povinen uhradit kupujícímu škodu tím vzniklou v případě, že nemožnost plnění byla prodávajícím zaviněna. Pro rozsah náhrady takto způsobené škody platí předchozí odstavce.

   8. V případě, že plnění ze smlouvy má sloužit zájmům třetí osoby a kupující nebude konečným uživatelem nebo jediným uživatelem zboží, je kupující povinen smluvně zajistit, že třetí osoba, jejímž zájmům plnění ze smlouvy slouží, omezí odpovědnost kupujícího ve stejném rozsahu, v jakém je odpovědnost mezi prodávajícím a kupujícím omezena smlouvou, popř. těmito VOP. V případě, že kupující takové omezení odpovědnosti nesjedná, bude povinen prodávajícímu nahradit případnou újmu v takovém rozsahu, který představuje rozdíl mezi náhradou újmy poskytnutou třetí osobě bez výše popsaného omezení povinnosti nahradit újmu a náhradou škody, kterou by prodávající jinak poskytl třetí osobě při existenci shora popsaného omezení odpovědnosti.

   9. Limity pro rozsah náhrady škody uvedené v tomto článku se nevztahují na škody způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

  8. Ochrana osobních údajů a protikorupční opatření

   1. Strany berou na vědomí, že osobní údaje poskytnuté kupujícím, jeho zaměstnanci či zástupci budou zpracovány prodávajícím jakožto správcem pro níže uvedené účely. Pro tyto níže uvedené Účely mohou být osobní údaje zpřístupněny/předány příjemcům osobních údajů (včetně správců a zpracovatelů osobních údajů), a mohou být těmito příjemci zpracovány. Uvedené účely, resp. v souvislosti s následujícím:

    1. poskytnutí dodávek zboží či služeb;

    2. zajištění souladu s příslušnými právními, regulatorními nebo profesními požadavky;

    3. řešení požadavků nebo komunikací od příslušných orgánů;

    4. administrace smluv, finanční účetnictví, soulad s interními předpisy, analýza rizik, a vztahy s klienty;

    5. využití systémů a aplikací (hostovaných nebo interních) pro služby informačních technologií a informačních systémů (dále jen „Účely“).

   2. Jestliže to nevyžaduje nepřiměřené úsilí, kupující zajistí, aby byly subjekty údajů (jeho příslušní zaměstnanci, zástupci, dodavatelé a klienti) informovány o ochraně a užití osobních údajů prodávajícím.

   3. Každá smluvní strana musí při zpracování osobních údajů dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména:

    1. vnitrostátní právní předpisy implementující Směrnici 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích;

    2. obecné nařízení o ochraně osobních údajů ((EU) 2016/679) a

    3. vnitrostátní právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

   4. Smluvní strany berou na vědomí, že se na ně vztahují zákony, které zakazují korupci a/nebo poskytovaní jakýchkoliv cenných věcí vládním úředníkům s cílem ovlivnit jednání dané osoby vůči kupujícímu. Na společnost prodávajícího se vztahují tytéž zákony jako na kupujícího, dále se na něj vztahují profesní kodexy, přičemž prodávající má zavedeny vlastní interní politiku a postupy, které zakazují protizákonné či neetické chování. Prodávající se zavazuje, že při poskytování Služeb nebude nabízet, slibovat ani poskytovat finanční nebo jinou výhodu jiné osobě, aby ji přiměla k nezákonnému plnění nebo k ocenění nezákonného chování ve prospěch kupujícího, přičemž oba případy zahrnují porušování platných právních předpisů.

  9. Další ustanovení

   1. Kupující:

    1. není oprávněn bez předchozího souhlasu prodávajícího sdělovat třetím osobám údaje z/o uzavřených kupních smlouvách s prodávajícím;

    2. může informovat prodávajícího o skutečnostech ovlivňujících prodejnost zboží a o zasahování třetích osob do práv prodávajícího, zejména do práva k prodejnímu jménu a k ochranným známkám

   2. Prodávající:

    1. není oprávněn bez předchozího souhlasu kupujícího sdělovat třetím osobám údaje z/o uzavřených kupních smlouvách,

    2. může zasílat kupujícímu bezplatně dokumentaci smluvního zboží v množství přiměřeném pro prodejní a servisní účely, ceníky, katalogy a jiné propagační materiály.

   3. Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná na základě těchto VOP musí mít písemnou formu, s výjimkami uvedenými v prodejních podmínkách, a musí být druhé straně řádně doručena. Za řádně doručenou písemnost se považuje písemnost, která byla:

    1. předána adresátovi prostřednictvím zaměstnance odesílatele, pak je doručeno dnem převzetí nebo

    2. předána k poštovní přepravě, pak je dnem doručení třetí den po předání k poštovní přepravě nebo

    3. doručena na e-mailovou adresu uvedenou v prodejních podmínkách nebo na objednávce kupujícího, pak je dnem doručení třetí den po jejím odeslání na uvedenou e-mailovou adresu nebo

    4. doručena do datové schránky adresáta, pak je doručeno dnem dodání do datové schránky adresáta.

  10. Závěrečná ustanovení

   1. Kupující je povinen jednat v souladu s obecně závaznými pravidly vztahujícími se na smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek, a to ve vztahu k:
    1. základním lidským právům a svobodám a zejména k zákazu (i) jakékoli dětské práce a jakékoli formy nucené nebo povinné práce a (ii) jakékoli formy diskriminace v rámci prodávajícího nebo vůči dodavatelům a subdodavatelům;

    2. embargům, obchodování s drogami a zbraněmi, terorismu;

    3. obchodním, dovozním a vývozním licencím a clům;

    4. bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a třetích stran;

    5. pracovní síle, přistěhovalectví a zákazu ilegální práce;

    6. ochraně životního prostředí;

    7. trestným činům finanční povahy, zejména korupci (jako např. přijetí úplatku, podplacení či nepřímé úplatkářství), podvodům, zneužití postavení (nebo rovnocennému trestnému činu, jak může stanovit vnitrostátní právní předpis vztahující se na tuto smlouvu), zpronevěry, krádeži, zneužívání firemních prostředků, padělání, pozměňování a užívání padělků, a obdobným nebo souvisejícím trestným činům;

    8. opatření proti praní špinavých peněz;

    9. hospodářské soutěži.

   2. Porušením povinností uvedených v odst. 9.1. může být důvodem pro odstoupení od již uzavřené jakékoliv smlouvy ze strany prodávajícího.

   3. Prodávající a kupující se uzavřením Rámcové a/nebo jakékoliv kupní smlouvy dle těchto VOP výslovně dohodli, že ustanovení VOP prodávajícího jsou nadřazené jakýmkoliv obchodním či obdobným podmínkám kupujícího (dále jen „VŠOP kupujícího“), tedy VŠOP kupujícího jsou neplatné a neúčinné, není-li jiné písemné dohody.

   4. Pokud vztah založený kupní či jinou smlouvou uzavřenou dle těchto VOP obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak prodávající a kupující se uzavřením rámcové a/nebo jakékoliv kupní smlouvy dle těchto VOP výslovně dohodli, že všechny spory vyplývající z těchto kupních smluv nebo s nimi souvisejícími, resp. týkající se jejich platnosti či vymahatelnosti bez ohledu na to, jestli jsou považovány za nároky smluvní či nikoliv, budou výhradně podřízeny právu České republiky (s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Rovněž tak platí, že výlučně místně příslušným soudem je soud prodávajícího (dále jen „příslušný soud“) a rozhodným jazykem pro výklad znění těchto smluv je jazyk český.

   5. Poruší-li kterákoliv smluvní strana povinnosti uložené v odst. 9.4. těchto VOP, tedy podá-li smluvní strana žalobní návrh k jinému soudu či orgánu než příslušnému soudu, pak je tato strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50% z částky jež je předmětem daného sporu, když tímto není dotčeno právo smluvní strany domáhat se svého práva na plnění ze smluv a smluvních vztahů z těchto VOP včetně náhrady škody u příslušného soudu.

   6. Vylučuje se použití § 558 odst. 2, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2 a 3, § 1765, §§ 1798 až 1800, § 1950 a § 2630 občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé při svém podnikání. Ani jedna smluvní strana vůči druhé nemá postavení slabší strany.

   7. Práva a povinnosti smluvních stran z kupních smluv uzavřených před dnem účinnosti těchto VOP se řídí VOP prodávajícího účinnými ke dni uzavření příslušné kupní smlouvy.

   8. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

   9. Veškeré smluvní vztahy mezi smluvními stranami neupravené v těchto VOP, v Rámcové kupní smlouvě, nebo kupní smlouvě se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

   10. Prodávající může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit tehdy, je-li podle uvážení prodávajícího rozumná potřeba jejich změny. Nové znění VOP je prodávající povinen uvést na svých webových stránkách. Tyto nové VOP se stanou účinnými dnem zveřejnění, není-li prodávajícím uvedena účinnost pozdější.

   11. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2020 a tímto dnem pozbývají účinnosti veškeré předchozí VOP.

   

  V Brně dne 2. 12.2019

  Ing. Zbyněk Kalenda,
  jednatel společnosti M T L Cable spol. s r. o.

   

  revize 8.9.2023 - doplněny informace o nemožnosti maloobchodního nákupu.